Główni instruktorzy Szkoły I Liq Chuan

img_1205

Włodzimierz Hrymniak i Wai Tang; Trening wiru­ją­cych dłoni: I Liq Chuan Intensive Retreat Luty 2010; USA; Dom mistrza Sam F.S. China

Włodzimierz Hrymniak
V stopień I Liq Chuan, II stopień instruktorski
Wewnętrzny uczeń drugiego pokolenia I Liq Chuan

Trening oraz uczenie innych I Liq Chuan, a wcze­śniej Taijiquan, to moja pasja od wielu lat. Z I Liq Chuan zetknąłem się w 2008 roku podczas pierw­szej wizyty głów­nego nauczy­ciela tego systemu, Mistrza Sam FS China, w Polsce w Poznaniu.
System ten ze swoją filo­zofią, koncepcją oraz zasa­dami stał się dla mnie esencją jakości, uświa­domił siłę powią­zania ciała i umysłu, pozwolił zrozu­mieć balans, mecha­nikę ruchu ciała i pracę z napię­ciem. I Liq Chuan jest dla mnie niezwykle uniwer­salną sztuką, ucząca jakości, które z powo­dze­niem można wyko­rzy­stać w wielu aktyw­no­ściach i obsza­rach codzien­nego życia popra­wiając jego jakość. Uczę zrozu­mienia i wyko­rzy­stania zasad tego niezwy­kłego systemu także osoby nie ćwiczące na co dzień I Liq Chuan ale pracu­jące z ciałem (inne sztuki walki, fizjoterapeuci).

10478424_10203146065107354_5428506507902268784_o

Bartosz Samitowski z Mistrzem Sam Chinem i jego żoną Kooi Lin Puan w domu twórcy stylu, Chin Lik Keonga, Kuala Lumpur 2014.

Bartosz Samitowski
VI stopień I Liq Chuan, II stopień instruktorski
Wewnętrzny uczeń drugiego pokolenia I Liq Chuan

Swoją przygodę z chińskimi sztukami walki zaczął w 1991 r. Do 2008 r. ćwiczył tánglángquán (styl modliszki) báihèquán (biały żuraw), zhǎngquán (długa pięść) i tàijíquán (tai chi). W 2008 roku poznał Mistrza Sam F. S. China i rozpoczął trening I Liq Chuan. Jesienią 2010 roku otrzymał od Mistrza pozwolenie na utworzenie szkoły I Liq Chuan w Warszawie. W lipcu 2012 roku osiągnął drugi stopień instruktorski ILC. Blisko współpracuje oraz regularnie ćwiczy pod okiem Mistrza China. Od połowy roku 2011 na prośbę Mistrza pomagał w międzynarodowym rozwoju I Liq Chuan, prowadząc regularne seminaria w Wielkiej Brytanii, Norwegii i Czechach. 1 sierpnia 2014 roku w kolebce stylu, w Kuala Lumpur w Malezji przeszedł tradycyjną ceremonię Bai Shi, stając się „uczniem wewnętrznej bramy” Mistrza Sam China i członkiem drugiego pokolenia linii przekazu rodziny I Liq Chuan. Posiada uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej wydane przez Wyższą Szkołę Trenerów Sportu.

Zawodowo psychoanalityk jungowski, psychoterapeuta i executive coach.


Pozostali instruktorzy odpowiedzialni za zajęcia

Tomasz „Gato” Gawroński
V stopień I Liq Chuan, II stopień instruktorski

Od 2008 roku ćwiczy I Liq Chuan, regularnie pobierając nauki od mistrza i głównego spadkobiercy stylu – Sam F.S. China. Od 2010 roku regularnie trenuje i asystuje w zajęciach warszawskiej szkoły I Liq Chuan pod okiem instruktora Bartosza Samitowskiego.

W kwietniu 2015 roku zdał egzamin na V stopień ILC, a w kwietniu 2016 na drugi stopień instruktorski.

Na co dzień ojciec i pasjonat sztuk walki.


Piotr Nagłowski
IV stopień I Liq Chuan, I stopień instruktorski

Ze sztu­kami walki pierwszy raz zetknął się w roku 1979, ćwicząc jeden z najbar­dziej „twar­dych” stylów karate – Kyokushinkai. W później­szych latach poznał podstawy ju-jitsu i aikido. Wiele lat później trafił na salę, w której ćwiczono I Liq Chuan i odna­lazł w tym stylu ucie­le­śnienie wszyst­kiego, co wydaje się być istotą sztuk walki. Stylowi pozo­staje wierny do dziś, a w ciągu 6 lat prak­tyki uzyskał IV stopień uczniowski i I stopień instruk­torski – wszystkie certy­fi­ko­wane egza­mi­nami przed Mistrzem Sam F. S. Chin’em, współ­twórcą I Liq Chuan. Zawodowo od ponad 35 lat jest zwią­zany z polskim biznesem rozryw­kowym, głównie w obszarze muzyki i filmu.

 


Instruktorzy asystujący

marcinMarcin Antoszewski

IV stopień I Liq Chuan, I stopień instruktorski

Prawnik, instruktor sportu. Ćwiczy I Liq Chuan od 2012 roku. W kwietniu 2017 roku zdał na czwarty stopień I Liq Chuan, zaś w lutym 2016 roku na pierwszy stopień instruktorski. Posiada także uprawnienia Bodybuilding and Gym Instructor wydane przez Polską Akademię Sportu. Prowadzi także zajęcia I Liq Chuan na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

 

 

 


jan

Jan Przyłuski

IV stopień I Liq Chuan, I stopień instruktorski

Kulturoznawca, artysta multimedialny. Trening I Liq Chuan rozpoczął w 2011 roku. Egzamin instruktorski I stopnia zdał w kwietniu 2016 roku.